ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា

 • វិស្វកម្មសំណង់

 • វិស្វកម្មអគ្គិសនី

 • វិស្វកម្មមេកានិក

 • សំណង់ស្ថាបត្យកម្ម

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា ឯកទេសវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល
ល.រ. មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាទូទៅ និងចរណវិទ្យា (១)
1 Philosophy of Management 17 1 ក្រេឌីត
2 Advanced Engineering Mathematics 51 3 ក្រេឌីត
3 Research Methodology 51 3 ក្រេឌីត
4 Exploratory Data Analysis (Statistics) for Research 34 2 ក្រេឌីត
5 Seminar 51 3 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស(២)
1 Numerical Methods 51 3 ក្រេឌីត
2 Advanced Structural Theory 51 3 ក្រេឌីត
3 Advanced Mechanics of Materials 51 3 ក្រេឌីត
4 Finite Element Method 51 3 ក្រេឌីត
5 Structural Dynamics and Vibration 51 3 ក្រេឌីត
6 Advanced Project Management 51 3 ក្រេឌីត
7 Advanced Construction Methods 51 3 ក្រេឌីត
8 Mechanical Behaviour of Nonlinear Materials 51 3 ក្រេឌីត
9 Advanced Material Technology 51 3 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាឯកទេស(៣)
1 Advanced Foundation Engineering 51 3 ក្រេឌីត
2 Deep Excavation 51 3 ក្រេឌីត
3 Advanced Geotechnical Engineering 51 3 ក្រេឌីត
4 Slope Stability and Ground Improvement 51 3 ក្រេឌីត
5 Composite Structures 51 3 ក្រេឌីត
6 Advanced Steel Structures 51 3 ក្រេឌីត
7 Design of Tall Buildings 51 3 ក្រេឌីត
8 Design of Advanced Reinforced and Precast Concrete Structures 51 3 ក្រេឌីត
9 Advanced Prestressed Concrete Design 51 3 ក្រេឌីត
10 Urban & Regional Transport Planning 51 3 ក្រេឌីត
11 Strengthening and Monitoring of Structures 51 3 ក្រេឌីត

សម្គាល់៖

(១) មុខវិជ្ជាទូទៅ និងចរណវិទ្យា តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ១០២ម៉ោង          ត្រូវជា                ៦ក្រេឌីត

(២) មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ៣០៦ម៉ោង        ត្រូវជា                ១៨ក្រេឌីត

(៣) មុខវិជ្ជាឯកទេស តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ៣០៦ម៉ោង                      ត្រូវជា                ១៨ក្រេឌីត

                           សរុប (១+២+៣)                                                    ៤២ក្រេឌីត

បន្ថែម៖

 • ការសរសេរនិក្ខេបបទ (ឆមាសចុងក្រោយ)                                                                    ៦ក្រេឌីត

                           សរុបរួម (អប្បបរមា)                                                  ៤៨ក្រេឌីត

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា ឯកទេសវិស្វកម្មអគ្គិសនី
ល.រ. មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាទូទៅ និងចរណវិទ្យា (១)
1 Philosophy of Management 17 1 ក្រេឌីត
2 Applied Mathematics 51 3 ក្រេឌីត
3 Research Methodology 51 3 ក្រេឌីត
4 Project Management 34 2 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស(២)
1 Electromagnetics 51 3 ក្រេឌីត
2 Semiconductors Device 51 3 ក្រេឌីត
3 Advanced Electrical Circuit 51 3 ក្រេឌីត
4 Signal and System 51 3 ក្រេឌីត
5 Advanced Digital System Design 51 3 ក្រេឌីត
6 Electric Energy Control 51 3 ក្រេឌីត
7 Seminar 51 3 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាឯកទេស(៣)
1 Electric Power System 51 3 ក្រេឌីត
2 Methods for Electric Power System Optimization 51 3 ក្រេឌីត
3 Smart Grid Technology 51 3 ក្រេឌីត
4 Linear Control System 51 3 ក្រេឌីត
5 Intelligent Control 51 3 ក្រេឌីត
6 High Voltage Engineering 51 3 ក្រេឌីត
7 Solar Cell Technology 51 3 ក្រេឌីត

សម្គាល់៖

(១) មុខវិជ្ជាទូទៅ និងចរណវិទ្យា តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ១០២ម៉ោង          ត្រូវជា                ៦ក្រេឌីត

(២) មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ៣០៦ម៉ោង        ត្រូវជា                ១៨ក្រេឌីត

(៣) មុខវិជ្ជាឯកទេស តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ៣០៦ម៉ោង                      ត្រូវជា                ១៨ក្រេឌីត

                           សរុប (១+២+៣)                                                    ៤២ក្រេឌីត

បន្ថែម៖

 • ការសរសេរនិក្ខេបបទ (ឆមាសចុងក្រោយ)                                                                    ៦ក្រេឌីត

                           សរុបរួម (អប្បបរមា)                                                  ៤៨ក្រេឌីត

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា ឯកទេសវិស្វកម្មមេកានិក
ល.រ. មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាទូទៅ និងចរណវិទ្យា (១)
1 Philosophy of Management 17 1 ក្រេឌីត
2 Human Resource Development in the Digital Era 17 1 ក្រេឌីត
3 Numerical Methods and System Simulation 51 3 ក្រេឌីត
4 Research Methodology 51 3 ក្រេឌីត
5 Industrial Project Management 34 2 ក្រេឌីត
6 Economic Analysis of Engineering Project 34 2 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស(២)
1 Advanced Engineering Thermodynamics 51 3 ក្រេឌីត
2 Advanced Heat Transfer and Heat Exchanger 51 3 ក្រេឌីត
3 Advanced Internal Combustion Engine 51 3 ក្រេឌីត
4 Advanced Mechanics of Materials 51 3 ក្រេឌីត
5 Industrial Hydraulics 34 2 ក្រេឌីត
6 Engineering Statistics for Industrial Engineering 51 3 ក្រេឌីត
7 Waste Heat Recovery and Drying Engineering 51 3 ក្រេឌីត
8 Exergy Costing of Engineering System and Environmental Impact 51 3 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាឯកទេស(៣)
1 Product Design and Development 34 2 ក្រេឌីត
2 Thermal System Design 34 2 ក្រេឌីត
3 Vibration Dynamics and Control 51 3 ក្រេឌីត
4 Material Selection in Mechanical Design 34 2 ក្រេឌីត
5 Mechatronics and Automation 51 3 ក្រេឌីត
6 HVAC and Piping System 51 3 ក្រេឌីត
7 Seminar in Mechanical Engineering 51 3 ក្រេឌីត
8 Mechanics of Machinery 51 3 ក្រេឌីត
9 Solar Thermal Applications 51 3 ក្រេឌីត
10 Fuel and Combustion 51 3 ក្រេឌីត

សម្គាល់៖

(១) មុខវិជ្ជាទូទៅ និងចរណវិទ្យា តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ១៧០ម៉ោង          ត្រូវជា                ១០ក្រេឌីត

(២) មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ២៣៨ម៉ោង        ត្រូវជា                ១៤ក្រេឌីត

(៣) មុខវិជ្ជាឯកទេស តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ៣០៦ម៉ោង                      ត្រូវជា                ១៨ក្រេឌីត

                           សរុប (១+២+៣)                                                    ៤២ក្រេឌីត

បន្ថែម៖

 • ការសរសេរនិក្ខេបបទ (ឆមាសចុងក្រោយ)                                                                    ៦ក្រេឌីត

                           សរុបរួម (អប្បបរមា)                                                  ៤៨ក្រេឌីត

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា ឯកទេសសំណង់ស្ថាបត្យកម្ម
ល.រ. មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាទូទៅ និងចរណវិទ្យា (១)
1 Philosophy of Management 17 1 ក្រេឌីត
2 Human Resource Development in the Digital Era 17 1 ក្រេឌីត
3 Engineering Ethics 34 2 ក្រេឌីត
4 Research Methodology 51 3 ក្រេឌីត
5 Statistics and Probability 34 2 ក្រេឌីត
6 Mathematics in Architecture 34 2 ក្រេឌីត
7 Theory of Space Design 34 2 ក្រេឌីត
8 Seminar in Architecture 17 1 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស(២)
1 Advanced Building Technology 51 3 ក្រេឌីត
2 Architectural Design Studio I 51 3 ក្រេឌីត
3 Architectural Design Studio II 51 3 ក្រេឌីត
4 Architectural Design Studio III 51 3 ក្រេឌីត
5 Architectural Practice 51 3 ក្រេឌីត
6 History and Theory of Urban Design 51 3 ក្រេឌីត
7 Ecosystem Design for Urban Landscapes 51 3 ក្រេឌីត
8 Architectural Sustainability 51 3 ក្រេឌីត
9 Environmental System and Engineering 51 3 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាឯកទេស(៣)
1 Land Use Management 51 3 ក្រេឌីត
2 Transportation and Infrastructure Planning 51 3 ក្រេឌីត
3 Architectural Professional Practice 51 3 ក្រេឌីត
4 Digital Lighting Design for Architecture 51 3 ក្រេឌីត
5 Survey of Digital Design Technologies for Architecture 51 3 ក្រេឌីត
6 Modernism to the 21st Century 51 3 ក្រេឌីត
7 Contemporary Theory, Culture and Criticism  51 3 ក្រេឌីត
8 Urban Revitalization and Design 51 3 ក្រេឌីត

សម្គាល់៖

(១) មុខវិជ្ជាទូទៅ និងចរណវិទ្យា តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ១០២ម៉ោង          ត្រូវជា                ៦ក្រេឌីត

(២) មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ៣០៦ម៉ោង        ត្រូវជា                ១៨ក្រេឌីត

(៣) មុខវិជ្ជាឯកទេស តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ៣០៦ម៉ោង                      ត្រូវជា                ១៨ក្រេឌីត

                           សរុប (១+២+៣)                                                    ៤២ក្រេឌីត

បន្ថែម៖

 • ការសរសេរនិក្ខេបបទ (ឆមាសចុងក្រោយ)                                                                    ៦ក្រេឌីត

                           សរុបរួម (អប្បបរមា)                                                  ៤៨ក្រេឌីត

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា
(រយៈពេល២ឆ្នាំ)

$1.200/ឆ្នាំ

$1.200/ឆ្នាំ

 • អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិត

 • -សម្រាប់និស្សិតនារី ៖ ៣០% (រយៈពេល២ឆ្នាំ)
  -សម្រាប់អតីតនិស្សិត NPIC ៖ ១០% (រយៈពេល២ឆ្នាំ)

ទំនាក់ទំនង

លោក ហ៊ សារ៉ាក់ ៖ 016 722 368

ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ