រូបភាព
គោត្តនាម-នាម
តួនាទី
កម្រិតវប្បធម៌
បណ្តាញទំនាក់ទំនង
Oum Soakosal
Dean

Master of Computer Science (S.Korea)

Kay Heng
Vice Dean

Master of Computer Science

Dul Sreylin
Document Controller (DC)

Master of Computer Science

Kan Sambath
Head of Networking Dept

Master of Computer Science

San Eamsot
Lecturer

Master of Computer Science

Ly Kimchrea
Lecturer

Master of Computer Science

Keo Leakena
Lecturer

Master of Computer Science

Sok Piseth
Lecturer

Master of Computer Science

Chan Veoun
Lecturer

Master of Computer Science

Sok Sarath
Lecturer

Bachelor of Computer Science

សារពីប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១
 • ខេមរៈសិក្សា(Khmer Study)
 • ប្រវត្តិសាស្រ្ត(Cambodia History)
 • គណិតវិទ្យា(Mathematics)
 • កុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន(Basic Computer)
 • ទំនាក់ទំនង (Communication)
 • ភាសាអង់គ្លេស(General English)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ (IT Essentials)
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២
 • ខេមរៈសិក្សា(Khmer Study)
 • ទស្សនៈវិជ្ជា(Philosophy)
 • គណិតវិទ្យា(Mathematics)
 • រដ្ឋបាលសាធារណៈ (Public Administration)
 • ភាសាអង់គ្លេស(General English)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធី វគ្គ១ ( Programming Fundamental I)
 • ជួសជុលកុំព្យូទ័រ (Computer Maintenance)
 • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រ(Computer Image Design 1)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១
 • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រ វគ្គ២ (Computer Image Design2)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating Systems)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Communication)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្ដាញ(Networking Fundamentals)
 • កម្មវិធីប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Database Application)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធី វគ្គ២ (Programming Fundamentals 2)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២
 • ភាសាកម្មវិធីគេហទំព័រ(Web Programming)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Database Fundamentals)
 • កាត់តវីដេអូ និងសម្លេង(Multimedia Editing)
 • ភាសាកម្មវិធីតាមបែប OOP (Object Oriented Programming)
 • កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព វគ្គ១(Camera Security 1)
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស(Technical English)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះអគ្គិសនី (Electrotechnique)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១

ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

 • គ្រប់គ្រងទូទៅ(General anagement)
 • មនសិការវិជ្ជារជីវៈ(Vocational Consciousness)
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគេហទំព័រ វគ្គ១ (Web App Development 1)
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ​ វគ្គ១ (Mobile App Development 1)
 • វិភាគ និងរចនាប្រព័ន្ធ(System Analysis and Design)
 • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យមេ (Database Server Administration)

ជំនាញ៖ ព័ត័មានវិទ្យា

 • គ្រប់គ្រងទូទៅ(General anagement)
 • មនសិការវិជ្ជារជីវៈ(Vocational Consciousness)
 • កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព វគ្គ២ (Camera Security 2)
 • ប្រព័ន្ធបញ្ជារខាងក្នុង វគ្គ១(Embedded System 1)
 • ប្រព័ន្ធ Routing Protocols និង Switching វគ្គ១(Routing Protocols & Switching 1)
 • បច្ចេកវិទ្យា NAS(NAS Technology)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២

ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគេហទំព័រ វគ្គ២(Web App Development 2)
 • បច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រ (Web Technology)
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ​ វគ្គ២ (Mobile App Development 2)
 • វិស្វកម្មកម្មវិធី (Software Engineering)
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Desktop (Desktop Application Development)
 • ភាសាកម្មវិធី Python (Programming with Python )

ជំនាញ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

 • ប្រព័ន្ធបញ្ជារខាងក្នុង វគ្គ២(Embedded System 2)
 • ប្រតិបត្តិការមេលើ Windows (Windows Server )
 • ប្រព័ន្ធ Routing Protocols និង Switching វគ្គ២(Routing Protocols & Switching 2)
 • បច្ចេកវិទ្យា WAN(WAN Technology)
 • សុវត្ថិភាពអ៊ីនធើណែត(Internet Security)
 • ប្រតិបត្តិការមេលើ Windows (Windows Server )
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១

ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

 • ស្រាវជ្រាវ &សារណា (Reseach Method & Thesis Writing)
 • ប្រព័ន្ធដំណើរការគេហទំព័រ (Web Services)
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីហ្គេម (Game Development)
 • រចនាបទអ្នកប្រើប្រាស់ (UX/UI)

ជំនាញ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

 • ស្រាវជ្រាវ &សារណា (Reseach Method & Thesis Writing)
 • គ្រប់គ្រងគម្រោង(Project Management)
 • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ (Network Administration)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Linux (Linux Server)
 • បច្ចេកវិទ្យា Big Data (Big Data Technology)
 • ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Cyber(Cyber Security)
  ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២

  ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

  • ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច(E-Commerce)
  • គ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា (ICT Business)
  • ការតាមដាននិក្ខេបបទ (Thesis Follow-Up)

  ជំនាញ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

  • ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច(E-Commerce)
  • គ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា (ICT Business)
  • ការតាមដាននិក្ខេបបទ (Thesis Follow-Up)
   ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់
   ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
   ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១

   ជំនាញ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

   • គណិតវិទ្យា (Mathematics)
   • រដ្ឋបាលសាធារណៈ (Public Administration)
   • ភាសាអង់គ្លេស (General English)
   • ប្រមុំ (Metal Fitting)
   • គោលការណ៍គ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ(Computer Fundamentals)
   • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ (Basic Computer )
   • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating Systems)
   • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រ(Computer Image Design)
   ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២

   ជំនាញ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

   • ភាសាអង់គ្លេស (General English)
   • មូលដ្ឋានគ្រឹះអគ្គិសនី (Electrotechnique)
   • គោលការណ៍គ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធី (Programming Fundamentals )
   • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ វគ្គទី១ (Computer Maintenance 1)
   • មូលដ្នានគ្រឹះនៃកម្មវិធីប្រព័ន្ធទិន្នន័យ(Basic Database Application)
   • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការមេលើ Windows វគ្គ១ (Windows Server 1)
   • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញ(Networking Fundamentals)
   ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១

   ជំនាញ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

   • គោលការណ៍គ្រឹះនៃការទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ(Data Communication Fundamentals)
   • កាត់តវីដេអូ និងសម្លេង (Multimedia Editing)
   • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ វគ្គទី២ (Computer Maintenance 2)
   • កម្មវិធីគេហរទំព័រ (Web Application)
   • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការមេលើ Windows វគ្គ២ (Windows Server 2)
   • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញ វគ្គ១ (Networking Fundamentals 1)
   • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux (Linux Fundamentals)
   ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២

   ជំនាញ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

   • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
   • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
   • សហគ្រិនភាព (Entrepreneurship)
   • កាម៉េរាសុវត្តិភាព (Camera Security)
   • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Linux (Linux Server Administration)
   • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញ វគ្គ២( Networking Fundamentals 2)

   ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (២ឆ្នាំ)

   $350
   $350
   • ជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
   • ច័ន្ទ-សុក្រ
    ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០

   ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ (៤ឆ្នាំ)

   $600
   $600
   • ជាប់ប់ាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
   • ច័ន្ទ-សុក្រ
    ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
   Coming Soon

   Weekend

   • Comming Soon
    with 1 hour break

   012-665566

   cs.info@npic.edu.kh

   ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ