រូបភាព
គោត្តនាម-នាម
តួនាទី
កម្រិតវប្បធម៌
បណ្តាញទំនាក់ទំនង
Oum Soakosal
Dean

Master of Computer Science (S.Korea)

Kay Heng
Vice Dean

Master of Computer Science

Dul Sreylin
Document Controller (DC)

Master of Computer Science

Kan Sambath
Head of Networking Dept

Master of Computer Science

San Eamsot
Lecturer

Master of Computer Science

Ly Kimchrea
Lecturer

Master of Computer Science

Khoem Sambath
Lecturer

Master of Computer Science

Keo Leakena
Lecturer

Master of Computer Science

Sok Piseth
Lecturer

Master of Computer Science

Chan Veoun
Lecturer

Master of Computer Science

Sok Sarath
Lecturer

Bachelor of Computer Science

THAI Menghak
Lecturer

bachelor of Computer Science

សារពីប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេស
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស 
  • គោលការណ៍គ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ (IT Essentials)
សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្រ្ត
  • ខេមរៈសិក្សា(Khmer Study)
  • ប្រវត្តិសាស្រ្ត(Cambodia History)
គណិតសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត និងកុំព្យូទ័រ
  • គណិតវិទ្យា(Mathematics)
  • កុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន(Basic Computer)
វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
  • ទំនាក់ទំនង (Communication)
វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
  • ភាសាអង់គ្លេស(General English)
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស 
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធី វគ្គ១ ( Programming Fundamental I)
  • ជួសជុលកុំព្យូទ័រ (Computer Maintenance)
  • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រ (Computer Image Design 1)
សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្រ្ត
  • ខេមរៈសិក្សា(Khmer Study)
  • ទស្សនៈវិជ្ជា(Philosophy)
គណិតសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត និងកុំព្យូទ័រ
  • គណិតវិទ្យា(Mathematics)
វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
  • រដ្ឋបាលសាធារណៈ (Public Administration)
វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
  • ភាសាអង់គ្លេស(General English)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស 
  • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រ វគ្គ២ (Computer Image Design 2)
  • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ(Operating Systems)
  • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ(Data Communication)
  • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្ដាញ (Networking Fundamentals)
  • កម្មវិធីប្រព័ន្ធទិន្នន័យ(Database Application)
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធី វគ្គ២ (Programming Fundamentals 2)
មុខវិជ្ជាបន្ថែម
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះអគ្គិសនី (Electrotechnique)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស
  • ភាសាកម្មវិធីគេហទំព័រ (Web Programming)
  • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Database Fundamentals)
  • កាត់តវីដេអូ និងសម្លេង(Multimedia Editing)
  • ភាសាកម្មវិធីតាមបែប OOP (Object Oriented Programming)
  • កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព វគ្គ១(Camera Security 1)
  • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស(Technical English)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១

ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

 មុខវិជ្ជាទូទៅ
  • គ្រប់គ្រងទូទៅ(General anagement)
  • មនសិការវិជ្ជារជីវៈ(Vocational Consciousness)
មុខវិជ្ជាជំនាញ
  • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគេហទំព័រ វគ្គ១ (Web App Development 1)
  • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ វគ្គ១ (Mobile App Development 1)
  • វិភាគ និងរចនាប្រព័ន្ធ (System Analysis and Design)
  • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យមេ (Database Server Administration)

ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា

 មុខវិជ្ជាទូទៅ
  • គ្រប់គ្រងទូទៅ(General anagement)
  • មនសិការវិជ្ជារជីវៈ(Vocational Consciousness)
មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស
  • កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព វគ្គ២ (Camera Security 2)
  • ប្រព័ន្ធបញ្ជារខាងក្នុង​ វគ្គ១(Embedded System 1)
មុខវិជ្ជាជំនាញ 
  • ប្រព័ន្ធ Routing Protocols និង Switching វគ្គ១(Routing Protocols & Switching 1)
  • បច្ចេកវិទ្យា NAS(NAS Technology)
  ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២

  ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

  មុខវិជ្ជាជំនាញ
   • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគេហទំព័រ វគ្គ២ (Web App Development 2)
   • បច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រ (Web Technology)
   • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ វគ្គ២ (Mobile App Development 2)
   • វិស្វកម្មកម្មវិធី (Software Engineering)
   • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Desktop (Desktop Application Development)
   • ភាសាកម្មវិធី Python (Programming with Python )

  ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា

   មុខវិជ្ជាទូទៅ
   • គ្រប់គ្រងទូទៅ(General anagement)
   • មនសិការវិជ្ជារជីវៈ(Vocational Consciousness)
  មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស
   • ប្រព័ន្ធបញ្ជារខាងក្នុង ​វគ្គ២(Embedded System  2)
  មុខវិជ្ជាជំនាញ 
   • ប្រតិបត្តិការមេលើ Windows (Windows Server )
   • ប្រព័ន្ធ Routing Protocols និង Switching វគ្គ២(Routing Protocols & Switching 2)
   • បច្ចេកវិទ្យា WAN(WAN Technology)
   • សុវត្ថិភាពអ៉ិនធើណែត(Internet Security)
   ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១

   ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

   មុខវិជ្ជាទូទៅ 
    • ស្រាវជ្រាវ &សារណា (Reseach Method & Thesis Writing)
    • ប្រព័ន្ធដំណើរការគេហទំព័រ (Web Services)
   មុខវិជ្ជាជំនាញ
    • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីហ្គេម (Game Development)
    • រចនាបទអ្នកប្រើប្រាស់ (UX/UI)

   ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា

   មុខវិជ្ជាទូទៅ 
    • ស្រាវជ្រាវ &សារណា (Reseach Method & Thesis Writing)
    • គ្រប់គ្រងគម្រោង(Project Management)
   មុខវិជ្ជាជំនាញ
    • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ (Network Administration)
    • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ​ Linux (Linux Server)
    • បច្ចេកវិទ្យា Big Data (Big Data Technology)
    • ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Cyber(Cyber Security)
   ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២

   ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

   មុខវិជ្ជាទូទៅ 
    • ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce)
    • គ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា (ICT Business)
    • ការតាមដាននិក្ខេបបទ (Thesis Follow-Up)

   ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា

   មុខវិជ្ជាទូទៅ 
    • ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce)
    • គ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា (ICT Business)
    • ការតាមដាននិក្ខេបបទ (Thesis Follow-Up)
   ថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស
   ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
   ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១មុខវិជ្ជាទូទៅ
    • គណិតវិទ្យា (Mathematics)
    • រដ្ឋបាលសាធារណៈ (Public Administration)
    • ភាសាអង់គ្លេស (General English)
   មុខវិជ្ជាបន្ថែម
    • ប្រមុំ (Metal Fitting)
   មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស
    • គោលការណ៍គ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ (Computer Fundamentals)
    • កុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន(Basic Computer)
    • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating Systems)
    • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រ (Computer Image Design)
   ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២មុខវិជ្ជាទូទៅ
    • ភាសាអង់គ្លេស (General English)
   មុខវិជ្ជាបន្ថែម
    • មូលដ្ឋានគ្រឹះអគ្គិសនី (Electrotechnique)
   មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស
    • គោលការណ៍គ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធី (Programming Fundamentals )
   មុខវិជ្ជាជំនាញ
    • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ វគ្គទី១ (Computer Maintenance 1)
    • មូលដ្នានគ្រឹះនៃកម្មវិធីប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Basic Database Application)
    • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការមេលើ Windows វគ្គ១ (Windows Server​ 1)
    • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញ (Networking​ Fundamentals)
   ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសបច្ចេកទេស
    • គោលការណ៍គ្រឹះនៃការទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Communication Fundamentals)
    • កាត់តវីដេអូ និងសម្លេង (Multimedia Editing)
   មុខវិជ្ជាជំនាញ
    • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ វគ្គទី១ (Computer Maintenance 1)
    • កម្មវិធីគេហរទំព័រ (Web Application)
    • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការមេលើ Windows វគ្គ២ (Windows Server​ 2)
    • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញ វគ្គ១ (Networking​ Fundamentals 1)
    • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux (Linux​ Fundamentals)
   ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២មុខវិជ្ជាទូទៅ
    • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
    • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
    • សហគ្រិនភាព (Entrepreneurship)
   មុខវិជ្ជាជំនាញ
    • កាម៉េរាសុវត្តិភាព (Camera Security)
    • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Linux (Linux Server Administration)
    • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញ វគ្គ២ (Networking​ Fundamentals 2)

   ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (២ឆ្នាំ)

   $350
   $350
   • ជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
   • ច័ន្ទ-សុក្រ
    ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០

   ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ (៤ឆ្នាំ)

   $700
   $700
   • ជាប់ប់ាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
   • ច័ន្ទ-សុក្រ
    ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
   Coming Soon

   Weekend

   • Comming Soon
    with 1 hour break

   012-665566

   cs.info@npic.edu.kh

   ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ