រូបភាព
គោត្តនាម-នាម
តួនាទី
កម្រិតវប្បធម៌
បណ្តាញទំនាក់ទំនង
Oum Soakosal
Dean

Master of Computer Science (S.Korea)

Kay Heng
Vice Dean

Master of Computer Science

Dul Sreylin
Document Controller (DC)

Master of Computer Science

Kan Sambath
Head of Networking Dept

Master of Computer Science

San Eamsot
Lecturer

Master of Computer Science

Ly Kimchrea
Lecturer

Master of Computer Science

Keo Leakena
Lecturer

Master of Computer Science

Sok Piseth
Lecturer

Master of Computer Science

Chan Veoun
Lecturer

Master of Computer Science

Sok Sarath
Lecturer

Bachelor of Computer Science

សារពីប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេស (English)
 • ភាសាកូរ៉េ (Korean)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ(Data Communication)
 • ភាសាកម្មវិធី Java (Java Programming)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការ (Operating System)
 • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រវគ្គ២ (Computer Image Design 2)
 • រចនាគេហទំព័រវគ្គ១ (Web Design 1)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយ Access (Database Application Using Access)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេស (English)
 • ភាសាកូរ៉េ (Korean)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ(Data Communication)
 • ភាសាកម្មវិធីតាមបែប OOP (Object Oriented Programming)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្នាតធំ (Fund. Of Enterprise Networking)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Database Fundamental)
 • គោលការណ៍ និងរចនាគំនូរជីវចល (Prin. & Design of Animation)
 • រចនាគេហទំព័រវគ្គ២ (Web Design 2)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • គ្រប់គ្រងទូទៅ (General Management)
 • វិភាគ និងរចនាប្រព័ន្ធ (System Analysis and Design)
 • សរសេរកូដសំរាប់គំនូរជីវចល (Mul. Media Authoring & Scripting)
 • ភាសាកម្មវិធី PHP និង MySQL (PHP & MySQL)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមេប្រើដោយ SQL Server (Database Server Using SQL Server)
 • ប្រព័ន្ធ Routing Protocols និង Switching (Routing Protocols & Switching)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Conciousness)
 • បច្ចេកវិទ្យា Web 2.0 (Web 2.0 Technology)
 • បច្ចេកវិទ្យា Dot Net (Dot Net Technology)
 • ភាសាកម្មវិធី PHP និង MySQL កំរិតខ្ពស់ (Advanced PHP & MySQL)
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ (Mobile App Development)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមេប្រើដោយ Oracle (Database Server Using Oracle)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការមេលើ Windows (Windows Server)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១
 • អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រជាមួយ Dot Net (Web Development with Dot Net)
 • វិធីសា្រវជ្រាវ និងការសរសេរសារណា (Research Method & Prop. Prep.)
 • អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រជាមួយ PHP និង MySQL (Web Develop with PHP & MySQL)
 • បច្ចេកវិទ្យា WAN (WAN Technology)
 • សុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ (Computer Security & Disaster Recovery)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២
 • គ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា (ICT Project Management)
 • ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Linux (Linux Server)
 • សុវត្ថិភាពអ៊ិនធើណែត (Internet Security)
ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
 • គណិតវិទ្យា (Mathematics)
 • កីឡា (Physical Education)
 • រដ្ឋបាលសាធារណៈ(Public Administration)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ (Computer Fundamentals)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating System)
 • ភាសាកុំព្យូទ័រ (Computer Programming)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ វគ្គ១ (Basic Computer 1)
 • រចនារូបភាព (Computer Image Design)
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
 • ភាសាកុំព្យូទ័រ (Computer Programming)
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យលើ Access(Database Application using MS. Access)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ វគ្គ២ (Basic Computer 2)
 • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រវគ្គ១ (Maintenance 1)
 • រចនារូបភាព (Computer Image Design)
 • រចនាគេហទំព័រ (Web Design)
 • CISCO 1: គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្នាតធំ (CISCO 1: Fundamentals of Enterprise Networking)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Communication)
 • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រវគ្គ២ (Maintenance 2)
 • កាត់តវីដេអូ និងសម្លេង (Multimedia Editing)
 • បចេ្ចកវិទ្យា Web 2.0 (Web 2.0 Technology)
 • ភាសាកម្មវិធី Visual Basic វគ្គ១ ( Visual Basic 1)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Windows វគ្គ១ (Windows Server 1)
 • CISCO 2: Routing Protocols និង Switching (CISCO 2: Routing Protocols & Switching)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
 • សហគ្រិនភាព (Entrepreneurship)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Communication)
 • គោលការណ៍ និងរចនាគំនូរជីវចល (Principle & Design of Animation)
 • ភាសាកម្មវិធី Visual Basic វគ្គ២ ( Visual Basic 2)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Windows វគ្គ២ (Windows Server 2)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux (Fundamentals of Linux OS)
 • CISCO 3: Routing Protocols និង Switching​​ (CISCO 3: Routing Protocols & Switching)

ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (២ឆ្នាំ)

$350
$350
 • ជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ (៤ឆ្នាំ)

$700
$700
 • ជាប់ប់ាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
Coming Soon

Weekend

 • Comming Soon
  with 1 hour break

012-665566

cs.info@npic.edu.kh

ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ