សារពីព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ

លោក ចេង ហ៊ឈង

បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ គឺជាគោលបំណង់របស់មហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី។ នៅទីនេះយើងបណ្តុះបណ្តាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអនុវត្តផ្ទាល់ ជាជាងការបង្រៀនតែទ្រឹស្តី។ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបាន និងកំពុងសហការជាមួយគម្រោង JICA ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងសាស្ត្រាចារ្យ ពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សា និងធ្វើឲ្យរោងជាង ក៏ដូចជាមន្ទីពីសោធន៍ និងឯកសារបង្រៀនកាន់តែទំនើប។

សព្វថ្ងៃនេះមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានទាក់ទងមកមហាវិទ្យាល័យដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាមួយនឹងប្រាក់ខែសមរម្យ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងតម្រូវការនិស្សិតដែលមានជំនាញអគ្គិសនីកាន់តែកើនឡើង និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកនេះក៏កើនឡើងដែរ។ ដោយសារតែបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី ពង្រីកវេណបណ្តុះបណ្តាលដែលពីមុនយើងមានតែវេណ ពេញម៉ោងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ តែសព្វថ្ងៃនេះមហាវិទ្យាល័យមានបណ្តុះបណ្តាលវេណយប់ និងវេណថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ។

ឱកាសការងារ៖

 • ធ្វើការក្នុងរោងចក្របង្កើតថាមពលអគ្គិសនី ដូចជាវារីអគ្គិសនី ចំការសូឡា ឬអគ្គិសនីកម្ពុជា
 • ធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុន ថាមពលស្អាត និងលក់បរិក្ខាអគ្គិសនី
 • ធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនរចនាប្រព័ន្ធបញ្ជា
 • ដំឡើងប្រព័ន្ធបញ្ជាតាមផ្ទះ មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន រោងចក្រជាដើម
 • គ្រប់គ្រងដំណើរការចង្វាក់ផលិតកម្មតាមរោងចក្រ ឬសិប្បកម្ម
 • ធ្វើការនៅអគ្គិសនីកម្ពុជា
 • ធ្វើការដំឡើង និងជួសជុលបណ្ដាញអគ្គិសនីតាមផ្ទះ មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន ហាង ឬធនាគារ
 • បើកហាងលក់គ្រឿងអគ្គិសនី
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាថាមពល
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• តំហែទាំមេកានិក (Machine Maintenance)
• កីឡា (Physical Education)
• សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី (Electrical Safety)
• តបណ្តាញអគ្គិសនី (Electrical Wiring)
• អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក (Electromagnetics)
• វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី (Electrical Circuit Analysis)
• គណិតវិទ្យាកម្រិតឧត្តមសម្រាប់វិស្វកម្ម (Advanced Mathematics for Engineering)
• វិស្វកម្មបរិស្ថាន (Environmental Engineering)
• វិស្វកម្មឌីជីថល (Digital Engineering)
• បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ (Renewable Energy Technology)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• កីឡា (Physical Education)
• វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី (Electrical Circuit Analysis)
• គណិតវិទ្យាកម្រិតឧត្តមសម្រាប់វិស្វកម្ម (Advanced Mathematics for Engineering)
• គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក (Electronic Devices)
• ប្រព័ន្ធកំដៅ និងត្រជាក់(Thermal Processing and Cooling System)
• កម្មវិធី Matlab (Matlab)
• កម្មវិធី Auto-Cad (Auto-Cad)
• បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ (Renewable Energy Technology)
• ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី (Electrical Machine)
• រោងចក្រអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Plant)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
• Material Engineering
• Power Electronics
• វិស្វកម្មបញ្ជា (Control Engineering)
• ដំឡើងបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Installation)
• ឌីសាញ បណ្តាញអគ្គិសនី (Electric Design)
• ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី (Electrical Machine)
• រោងចក្រអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Plant)
• បច្ចេកវិទ្យាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (Photovoltaic Technology)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• Turbomachines
• ដំឡើងបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Installation)
• បច្ចេកវិទ្យាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (Photovoltaic Technology)
• ប្រព័ន្ធ PLC (PLC System)
• Microprocessor
• ប្រព័ន្ធបញ្ជាម៉ូទ័រ (Electrical Motor Control)
• បច្ចេកវិទ្យាផ្ទុកថាមពល (Energy Storage Technology)
• ការកែច្នៃកាកសំណល់ (Waste Recycling)
• ប្រព័ន្ធអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power System)
• ប្រព័ន្ធបញ្ជូន និងចែកចាយអានុភាពអគ្គិសនី (Power Transmission and Distribution System)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១• Senior Design Project
• បច្ចេកវិទ្យាជីវម៉ាស់ ទ្រឹស្តី និងពិសោធន៍ (Biomass Technology Theory and Lab)
• រោងចក្រអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Plant)
• កម្មវិធី Scada (Scada)
• ប្រព័ន្ធ PLC (PLC System)
• Microprocessor
• រោងចក្រវារីអគ្គិសនី (Hydropower Plant)
• ឥន្ធនៈ និងការធ្វើចំហេះ (Fuel and Combustion)
• Steam Generation System
• Power System Optimization
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២• គ្រប់គ្រងវិស្វកម្ម (Engineering Management)
• មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
• Senior Design Project
• Thesis
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ជំនាញប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិ
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• តំហែទាំមេកានិក (Machine Maintenance)
• កីឡា (Physical Education)
• សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី (Electrical Safety)
• តបណ្តាញអគ្គិសនី (Electrical Wiring)
• អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក (Electromagnetics)
• គណិតវិទ្យាកម្រិតឧត្តមសម្រាប់វិស្វកម្ម (Advanced Mathematics for Engineering)
• វិស្វកម្មឌីជីថល (Digital Engineering)
• វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី (Electrical Circuit Analysis)
• កម្មវិធី C++ (C++ Programming)
• សិនស័រ និងប្រព័ន្ធផ្តល់ដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ (Sensor and Alarm System)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• កីឡា (Physical Education)
• អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក (Electromagnetics)
• គណិតវិទ្យាកម្រិតឧត្តមសម្រាប់វិស្វកម្ម (Advanced Mathematics for Engineering)
• វិស្វកម្មឌីជីថល (Digital Engineering)
• វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី (Electrical Circuit Analysis)
• កម្មវិធី Matlab
• វិភាគសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិក (Electronic Circuit Analysis)
• Microprocessor
• សិនស័រ និងប្រព័ន្ធផ្តល់ដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ (Sensor and Alarm System)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
• វិភាគសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិក (Electronic Circuit Analysis)
• Microprocessor
• ស៊ីញ៉ាល់ និងប្រព័ន្ធ (Signals and Systems)
• កម្មវិធី Auto-Cad (Auto-Cad)
• វិស្វកម្មបញ្ជា (Control Engineering)
• ការបញ្ជាម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electrical Motor Control)
• ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី (Electrical Machine)
• ប្រព័ន្ធ PLC (PLC System)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• វិស្វកម្មបញ្ជា (Control Engineering)
• តម្រងអគ្គិសនី (Filter)
• ប្រព័ន្ធខ្យល់ (Pneumatics)
• ការរចនា និងដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី (Electrical Design and Installation)
• ការការពារអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Protection)
• រោងចក្រអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Plant)
• ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី (Electrical Machine)
• ប្រព័ន្ធ PLC (PLC System)
• អានុភាពអេឡិចត្រូនិក (Power Electronics)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១• ប្រព័ន្ធបញ្ជូន និងចែកចាយអានុភាព (Power Transmission and Distribution System)
• រោងចក្រអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Plant)
• ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទិន្នន័យសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម (Data Communication System for Industrial)
• Senior Design Project
• ប្រព័ន្ធ PLC (PLC System)
• អានុភាពអេឡិចត្រូនិក (Power Electronics)
• Power System Optimization
• កម្មវិធី SCADA
• Mechatronics
• Motor Drives
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២• គ្រប់គ្រងវិស្វកម្ម (Engineering Management)
• មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
• Senior Design Project
• Thesis
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ជំនាញបញ្ជូន និងចែកចាយថាមពលអគ្គិសនី
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• ភាសាកូរ៉េ (Korean)
• កីឡា (Physical Education)
• សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី (Electrical Safety)
• តបណ្តាញអគ្គិសនី (Electrical Wiring)
• អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក (Electromagnetics)
• គណិតវិទ្យាកម្រិតឧត្តមសម្រាប់វិស្វកម្ម (Advanced Mathematics for Engineering)
• វិស្វកម្មឌីជីថល (Digital Engineering)
• វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី (Electrical Circuit Analysis)
• គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក (Electronic Devices)
• កម្មវិធី C++ (C++ Programming)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• ភាសាកូរ៉េ (Korean)
• កីឡា (Physical Education)
• តបណ្តាញអគ្គិសនី (Electrical Wiring)
• អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក (Electromagnetics)
• គណិតវិទ្យាកម្រិតឧត្តមសម្រាប់វិស្វកម្ម(Advanced Mathematics for Engineering)
• វិស្វកម្មឌីជីថល (Digital Engineering)
• វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី (Electrical Circuit Analysis)
• កម្មវិធី Matlab (Matlab)
• Microprocessor
• Power Electronics
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
• Material Engineering
• បន្ទេរកំដៅ និងប្រព័ន្ធស្អំ (Thermal Processing and Cooling Systems)
• តបណ្តាញទឹកក្នុងអគារ (Plumbing Systems)
• បច្ចេកវិទ្យាថាមពលករកើតឡើងវិញ (Renewable Energy Technology)
• Power Electronics
• Control Engineering
• កម្មវិធី Auto-Cad (Auto-Cad)
• ការរចនាប្លង់អគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Design)
• ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី (Electrical Machine)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
• រចនាប្លង់អគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Design)
• ដំឡើងបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Installation)
• ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី (Electrical Machine)
• រោងចក្រផលិតអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Plant)
• ប្រពន្ធ័ PLC (PLC System)
• ប្រពន្ធ័បញ្ជាម៉ូទ័រ (Electrical Motor Control)
• សិនស័រ និងប្រព័ន្ធផ្តល់ដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ (Sensor and Alarm System)
• ប្រពន្ធ័ការពារបណ្តាញអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Protection)
• ប្រព័ន្ធអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power System)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១• Senior Design Project
• ដំឡើងបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Installation)
• ប្រពន្ធ័ PLC (PLC System)
• Power System Optimization
• ប្រពន្ធ័ការពារបណ្តាញអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power Protection)
• ប្រព័ន្ធអានុភាពអគ្គិសនី (Electrical Power System)
• High Voltage Engineering
• ប្រពន្ធ័ដឹកជញ្ជូន និងចែកចាញអានុភាពអគ្គិសនី (Power Transmission and Distribution System)
• Motor Drives
• កម្មវិធី SCADA
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២• គ្រប់គ្រងវិស្វកម្ម (Engineering Management)
• មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
• Senior Design Project
• Thesis
ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១
 • • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
  • កីឡា (Physical Education)
  • កុំព្យូទ័រ (Computer Literacy)
  • ប្រមុំ (Fitting)
  • គណិតវិទ្យាសម្រាប់អគ្គិសនី (Electrical Mathematics)
  • រូបវិទ្យា (Physics)
  • បរិធានរង្វាស់អគ្គិសនី (Electrical Measurement)
  • អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក (Electromagnetics)
  • សៀគ្វីអគ្គិសនី (Electrical Circuit (DC))
  • សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិក (Electronic Circuit (Analog))
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២
 • • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
  • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
  • សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី (Electrical Safety)
  • សៀគ្វីអគ្គិសនី (Electrical Circuit (AC))
  • សៀគ្វីអេឡិចត្រូនិក (Electronic Circuit (Digital))
  • ការដំឡើងប្រព័ន្ធសូឡា (Solar System Installation)
  • តបណ្តាញអគ្គិសនី (Electrical Wiring)
  • Sensor Engineering
  • Sequence Control
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១
 • • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
  • កម្មវិធី Auto-CAD (Auto-CAD)
  • Alarm System
  • Power Electronics
  • ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី (Electrical Machine)
  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (Air Conditioning)
  • ប្រព័ន្ធបញ្ជាម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electrical Motor Control)
  • Pneumatic Control
  • ប្រព័ន្ធ PLC (PLC System)
  • ការរចនាប្លង់អគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Design)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២
 • • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
  • សហគ្រិនភាព (Entrepreneurship)
  • គំនូរបច្ចេកទេស (Technical Drawing)
  • Quality Control
  • រចនាប្លង់អគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Design)
  • គណនា និងតំឡើងបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអគារ (Electrical Facility Installation)
  • កម្មវិធី PLC (PLC Programming)
  • តំហែទាំបណ្តាញអគ្គិសនី (Electrical Maintenance)
  • Feedback Control
  • Mechatronics

ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (២ឆ្នាំ)

$400
$400
 • ជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
  និង
  ១៣ៈ០០ - ១៦ៈ០០

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬវិស្វករ (៤ឆ្នាំ)

$700
$700
 • ជាប់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
  និង
  ១៣ៈ០០ - ១៦ៈ០០
Coming Soon

ថ្នាក់បន្តវិស្វករ (ចុងសប្តាហ៍)

$700
$700
 • ជាប់បរិញ្ញាបត្ររង ឬបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់
 • សៅរ៍-អាទិត្យ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
  និង
  ១៣ៈ០០ - ១៧ៈ០០
  with 1 hour break
រូបភាព
គោត្តនាម-នាម
តួនាទី
កម្រិតវប្បធម៌
បណ្តាញទំនាក់ទំនង
បណ្ឌិត ចេង ហ៊ឈង
ប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

ប្រធានមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី

លោក សេងឈន់ រ៉ាឌី
អនុប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

អនុបណ្ឌិត

លោក កែវ សុធីម
អនុប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

អនុបណ្ឌិត

លោក មួន ផាត
ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

អនុបណ្ឌិត

លោកស្រី សន សុខណា
ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់នៃមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី

លោក លីម ម៉េងស៊ាង
ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់នៃមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី

លោក អ៉ិន សុខវ៉ាន
ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

អនុបណ្ឌិត

លោក អៀង សុគន្ធ
សាស្ត្រាចារ្យ

សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី

លោក សុយ គឹមសុង
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក អន ពេជ្រណារុន
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក សុវណ្ណ កក្កដា
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក ហ៊ុត សុវណ្ណារិទ្ធ
សាស្ត្រាចារ្យ

សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី

លោក យ៉យ សុជាតិ
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក តាំង ហេង
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក ប៉ា ហឿន
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក ណាំ សុភា
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក អ៉ី ម៉េងហុង
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក សូត្រ បញ្ញា
សាស្ត្រាចារ្យ

សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី

លោក ជឿង ជីវ័ន្ត
សាស្ត្រាចារ្យ

សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី

លោក អង់ សុវណ្ណ
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក ហៀក វណ្ណៈ
សាស្ត្រាចារ្យ

អនុបណ្ឌិត

លោក ឆាំ រស្មីឆវ័ន្ត
សាស្ត្រាចារ្យ

វិស្វករ

កញ្ញា សៅ ថុនា
សាស្ត្រាចារ្យ

វិស្វករ

លោកស្រី អ៊ីម ស្រីមុំ
អនុរក្ស

វិស្វករ

លោក សឹង សាបាន
សាស្ត្រាចារ្យ

វិស្វករ

លោក ទន វណ្ណា
សាស្ត្រាចារ្យ

វិស្វករ

លោក សូ ប៊ុនណិ
សាស្ត្រាចារ្យ

វិស្វករ

កញ្ញា ឃួន ចត្រ្តា
សាស្ត្រាចារ្យ

វិស្វករ

លោក ឆន ភក្តី
លោក ឆន ភក្តី
សាស្ត្រាចារ្យ

វិស្វករ

អ្នកស្រី ម៉ាន់ ម៉ារី
អ្នកស្រី ម៉ាន់ ម៉ារី
សាស្ត្រាចារ្យ

វិស្វករ

ទំនាក់ទំនង

 • អ្នកគ្រូ ​ អ៉ីម ស្រីមុំ (098 968 857)
 • លោកគ្រូ សុវណ្ណ កក្កដា (087 508 066)
 • លោកគ្រូ ហ៊ុត សុវណ្ណារិទ្ធ (098 393 851)

ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ