ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់បណ្ឌិតបច្ចេកវិទ្យា

  • វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

  • វិស្វកម្មអគ្គិសនី

មុខវិជ្ជាថ្នាក់បណ្ឌិតទូទៅ និងចរណវិទ្យា(១)
ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
1 Research Methodology 51 3 ក្រេឌីត
2 Integration of Information Technology 51 3 ក្រេឌីត
3 Sustainability of Energy and Environment 51 3 ក្រេឌីត
4 Applied Statistics for Research 51 3 ក្រេឌីត
5 Professional Engineering Ethics 51 3 ក្រេឌីត
6 Development of Entrepreneurship 51 3 ក្រេឌីត
7 Total Quality Management 51 3 ក្រេឌីត
8 Seminar 51 3 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាឯកទេសវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល(២)
ល.រ. មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
1 Deep Excavation 51 3 ក្រេឌីត
2 Advanced Geotechnical Engineering 51 3 ក្រេឌីត
3 Slope Stability and Ground Improvement 51 3 ក្រេឌីត
4 Composite Structures 51 3 ក្រេឌីត
5 Advanced Steel Structures 51 3 ក្រេឌីត
6 Design of Tall Buildings 51 3 ក្រេឌីត
7 Design of Advanced Reinforced and Precast Concrete Structures 51 3 ក្រេឌីត
8 Advanced Prestressed Concrete Design 51 3 ក្រេឌីត
9 Urban and Regional Transport Planning 51 3 ក្រេឌីត
10 Strengthening and Monitoring of Structures 51 3 ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាឯកទេសវិស្វកម្មអគ្គិសនី(៣)
ល.រ. មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
1 Semiconductors Device 51 3 ក្រេឌីត
2 Intelligent Control 51 3 ក្រេឌីត
3 High Voltage Engineering 51 3 ក្រេឌីត
4 Telecommunications Systems 51 3 ក្រេឌីត
5 Wireless Communications 51 3 ក្រេឌីត
6 Digital Signal Processing 51 3 ក្រេឌីត
7 Digital Communication 51 3 ក្រេឌីត
8 Random Process 51 3 ក្រេឌីត
9 Signal and System 51 3 ក្រេឌីត
10 Power System Stability and Control 51 3 ក្រេឌីត
11 Power Electronic: Converters, Application, and Design 51 3 ក្រេឌីត
12 Modern Control System Design Method 51 3 ក្រេឌីត
13 Testing and Diagnostic Measurement for High Voltage Engineering 51 3 ក្រេឌីត
14 Advance Electrical System 51 3 ក្រេឌីត

សម្គាល់៖

() ជាមុខវិជ្ជារួមដែលតម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ២០៤ម៉ោង ត្រូវជា ១២ ក្រេឌីត

(២) ជាមុខវិជ្ជាសម្រាប់ឯកទេសវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលដែលតម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ១៥៣ម៉ោង ត្រូវជា ៩ ក្រេឌីត

(៣) ជាមុខវិជ្ជាសម្រាប់ឯកទេសវិស្វកម្មអគ្គិសនី តម្រូវឲ្យមានចំនួនម៉ោងអប្បបរមា ១៥៣ម៉ោង ត្រូវជា ៩ ក្រេឌីត

 

បន្ថែម៖

ក. សារណាបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ                                 ៦ ក្រេឌីត

ខ. ការពារគម្រោងស្រាវជ្រាវពិស្តារ                               ៣ ក្រេឌីត

គ. ការចុះផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវកម្រិតជាតិ ឬអន្តរជាតិ        ៦ ក្រេឌីត

ឃ. ការចូលរួមវេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធ                    ​     ៣ ក្រេឌីត

ង. ការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ខ្លួន                                   ៣ ក្រេឌីត

ច. និក្ខេបបទបណ្ឌិត                                            ១២ ក្រេឌីត

                   សរុប                                         ៥៤ ក្រេឌីត (សម្រាប់ឯកទេសនីមួយៗ)

ថ្នាក់បណ្ឌិតបច្ចេកវិទ្យា
(រយៈពេល៣ឆ្នាំ)

$1.900/ឆ្នាំ

$1.900/ឆ្នាំ

  • អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិត

  • -សម្រាប់និស្សិតនារី ៖ ៣០% (រយៈពេល៣ឆ្នាំ)
    -សម្រាប់អតីតនិស្សិត NPIC ៖ ១០% (រយៈពេល៣ឆ្នាំ)

ទំនាក់ទំនង

លោក ហ៊ សារ៉ាក់ ៖ 016 722 368

ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ