សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ៖

Phum Prey Popel, SK. Somrong Krom, Khan Po Sen Chey, Phnom Penh (Near Wat Pun Phnom)
(+855)-98-681-634

(+855)-12-381-246

(+855)-12-771-790

(+855)-11-769-003

info@npic.edu.kh