សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ៖

ភូមីព្រៃពពេល សង្កាត់សំរោងក្រោម ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ (ក្បែរវត្តពូនភ្នំ)
(+855)-98-681-634

(+855)-12-381-246

(+855)-12-771-790

(+855)-11-769-003

info@npic.edu.kh