គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

null

ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា
(សិក្សារយៈពេល២ឆ្នាំ)

ជំនាញសិក្សាមានដូចជា៖

អគ្គិសនី
សំណង់ស៊ីវិល

null

ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ (៤ឆ្នាំ)
បន្តបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា (៥ឆមាស)
ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (២ឆ្នាំ)

ជំនាញសិក្សាមានដូចជា៖

អគ្គិសនី
សំណង់ស៊ីវិលនិងស្ថាបត្យកម្ម
អេឡិចត្រូនិក
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
មេកានិកទូទៅ
មេកានិករថយន្ត
ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច

null

ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លី

(សិក្សារយៈពេល ៣ខែ-១ឆ្នាំ)

ជំនាញសិក្សាមានដូចជា៖

ធ្វើនំនិងធ្វើម្ហុប
សេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ
អគ្គិសនី
អេឡិចត្រូនិក
ជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់
វិទ្យាសាស្ត្រអុបទិក
ភាសាកូរ៉េ

null

ថ្នាក់សញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត C1, C2, C3

(អាហារូបករណ៍ ១០០% )

ជំនាញសិក្សាមានដូចជា៖

តបណ្តាញអគ្គិសនី
ទូរគមនាគមន៍
មេកាត្រូនិក
ជួសជុលរថយន្ត
វិទ្យាសាស្ត្រអុបទិក

null

វិស្វកម្មអគ្គិសនី

null

វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងស្ថាបត្យកម្ម

null

វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងទូរគមនាគមន៍

null

វិស្វកម្មមេកានិក

null

ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច

null

វិស្វកម្មមេកានិករថយន្ត

null

វិទ្យាសាស្ត្រអុបទិក

ម៉ោងសិក្សា

បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា និងបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់

ថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ ៖ ៨ៈ០០-១២ៈ០០ និង ១៣ៈ០០-១៦ៈ០០

មហា.វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ & មហា.ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច

ច័ន្ទ-សុក្រ ៖ ៨ៈ០០-១២ៈ០០

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា

សៅរ៍-អាទិត្យ៖ ៨ៈ០០-១២ៈ០០ និង១៣ៈ០០-១៧ៈ០០

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបន្តបញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា (វេនយប់)

ច័ន្ទ-សុក្រ ៖ ៥ៈ៣០ ល្ងាច – ៨ៈ៣០ យប់

ថ្នាក់បន្តវិស្វករ ឬបន្តបញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា (ចុងសប្តាហ៍)

សៅរ៍-អាទិត្យ ៖ ៨ៈ០០-១២ៈ០០ និង ១៣ៈ០០-១៧ៈ០០

អាហារូបករណ៍ពិសេសសម្រាប់និស្សិត

អាហារូបករណ៍និស្សិតនារី

អាហារូបករណ៍ថ្លៃសិក្សា ៣០% (រយៈពេល ៤ឆ្នាំ)

អាហារូបករណ៍និស្សិតលេខ១ប្រចាំថ្នាក់

អាហារូបករណ៍ថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ ១០០%

អាហារូបករណ៍និស្សិតលេខ២ប្រចាំថ្នាក់

អាហារូបករណ៍ថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ ៣០%

អាហារូបករណ៍និស្សិតនិទ្ទេស A

អាហារូបករណ៍ថ្លៃសិក្សា ១០០% (រយៈពេល៤ឆ្នាំ)

អាហារូបករណ៍និស្សិតនិទ្ទេស B

អាហារូបករណ៍ថ្លៃសិក្សា ៥០% (រយៈពេល១ឆ្នាំ)

អាហារូបករណ៍និស្សិតនិទ្ទេស C

អាហារូបករណ៍ថ្លៃសិក្សា ៣០% (រយៈពេល១ឆ្នាំ)
0
បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ
0
និស្សិតកំពុងសិក្សា
0
%
អត្រានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា
0
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

សេវាកម្មសម្រាប់និស្សិត