Detail

ឯកឧត្តមនាយករងសិក្សា ពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមន៍រថយន្តខេត្តក្យូតុ

ឯកឧត្តមនាយករងសិក្សា ពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមន៍រថយន្តខេត្តក្យូតុ (Kyoto Prefecture) នៃប្រទេសជប៉ុន។