News

គណៈប្រតិភូសមាគមន៍ក្រុមហ៊ុនរថយន្តជប៉ុន មកពីខេត្តស៊ីនហ្កា (Shiga Prefecture)

ឯកឧត្តមនាយករងសិក្សា ជួពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមន៍ក្រុមហ៊ុនរថយន្តជប៉ុន មកពីខេត្តស៊ីនហ្កា (Shiga Prefecture)

គណៈប្រតិភូសមាគមន៍ក្រុមហ៊ុនរថយន្តជប៉ុន មកពីខេត្តស៊ីនហ្កា (Shiga Prefecture)

ឯកឧត្តមនាយករងសិក្សា ជួពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមន៍ក្រុមហ៊ុនរថយន្តជប៉ុន មកពីខេត្តស៊ីនហ្កា (Shiga Prefecture)